ISEC-ADE

Публикувано на 14.06.2022 година

В края на 2021 год. ЦСОП „Д-р П. Берон“ започна дейности като партньор по проект:

2021-1-CY01-KA220-SCH ISEC-ADE – ДОСТЪПНО ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧАЩИ С АУТИЗЪМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ: ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ОБУЧАВАЩИТЕ“.

Проектът има за цел да повиши  нивото на специалното образование на учащи от аутистичния  спектър и със специални образователни потребности чрез използването на дигитални средства, като отчита, че достъпът до обучение с помощта на цифровите технологии е много ограничен за тези ученици.

Според EASPD (2020 г.) опитът на фона на пандемията от коронавирус демонстрира продължаваща сегрегация на хората с увреждания в образователната сфера. Тази сегрегация е особено значима при учащите от аутистичния спектър и интелектуални затруднения.

Партньори

Проектът 2021-1-CY01-KA220-SCH ISEC-ADEвключва шест партньори, сред които представители на академичните среди, експерти по аутизъм, професионалисти в областта на образованието и техните семейства. Освен  Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“ – гр. Видин участници в проекта са и организацията  ShipCon от Кипър, Cyclisis  и D.A.D.A.A  от Гърция, Института по аутизъм от Северна Македония и Македонската научна асоциация за аутизъм.

Цели

Основната цел на проекта е да се намали дигиталното разделение в образованието за учащи с аутизъм чрез предоставяне на достъпни средства и методи за цифрово обучение (уеб приложения), както и платформа за споделяне на образователни ресурси на национално ниво.

Дейности

Дейностите по проекта ще трябва да отговорят на основните предизвикателства пред които са изправени училищните системи поради липсата на дигитални инструменти и образователно съдържание за обучаеми с аутистични разстройства и специални образователни нужди.        Преподавателите се нуждаят от нов набор от компетенции, специфични за тяхната професия, за да могат да се използват потенциала на цифровите технологии за подобряване и иновации в образованието. В отговор на тази необходимост проектът ще предостави квалификационен курс с методически насоки за участниците в проекта като крайната цел е равен достъп до образование на учащите с аутизъм и интелектуални затруднения.

Можете да изтеглите статията от ТУК.