Национални програми и проекти

2021 – 2022 година

Национална програма „Без свободен час“ 

Модул 1. „Без свободен час в училище“

2020 – 2021 година

Национална програма „Без свободен час“ 

Модул 1. „Без свободен час в училище“

2019 – 2020 година

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“-2019

Модул „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“

Осигуряване на средства от инвестиционната програма на МОН за 2019г. за реконструкция на отоплителна система на ЦСОП

Национална програма „Без свободен час“ 

Модул 1. „Без свободен час в училище“

2017-2018 година

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – прогимназиален етап 

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 2017г.

Модул II „Сигурност в училище“

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 2017г.

Модул 1. „Създаване на достъпна архитектурна среда“

  • адаптиране и изграждане на санитарни възли – общежитие

Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС – 2017г.

2016 – 2017 година

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 2016г.

Модул 1. „Създаване на достъпна архитектурна среда“

  • адаптиране и изграждане на санитарни възли – училище;
  • изграждане на покривни покрития на рампи;
  • ремонт на прилежаща инфраструктура.

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ – 2016г.

2014 – 2015 година

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ – 2014г.

Модул 1. „Създаване на достъпна архитектурна среда“

  • Направа на 2 рампи за инвалидни колички
  • Асфалтиране на двор

Национална програма  „Училището – територия на учениците”-2014

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”