Ателие сътрудничество

Ателие за родители „Сътрудничество“- работа с родители
и социални партньори

Ателие за родители „Сътрудничество“е създадено през 2015/2016 учебна година.
Съвместните дейности в ателие „Сътрудничесво“ между ЦСОП „Д-р Петър Берон“ и родители/настойници и социални партньори, продължават вече пет години и имат положително въздействие не само върху развитието и напредъка на ученика, отношенията между родителите и техните деца, но влияе и върху работата на учителите.
В съвместната ни работа идентифицираме и елиминираме проблеми, работим за изграждането на доверие, задълбочаване на контактите учител/терапевт/възпитател-родител/настойник-социални партньори и последващо сътрудничество в общата ни мисия – благото на децата.Мотивиращо и вдъхновяващо е всички заедно: да учим, да правим, да живеем, да комуникираме, да си партнираме.

Мисия на ателие „Сътрудничество“.

Родителското ателие е работещ модел за образователна работа и превенция с родители/настойници, което организира презентации, лекции и дискусии по актуални въпроси за отглеждане и възпитание на деца със СОП.
За да бъдат образованието и възпитанието в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ достъпни, модерни и качествени, родителите/настойниците и социалните партньори трябва да си взаимодействат и сътрудничат с учители и терапевти.

Цели и задачи:

Нашата цел е:

  • Да сме полезни на родителите/настойниците да получат знания и умения необходими за отглеждането, обучението и възпитанието на техните деца;
  • Заедно родители/настойници, социални партньори, учители, терапевти и възпитатели да обединим усилия за доброто на децата;
  • Изграждане на успешна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците;
  • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема за отсъствията, свързани със здравословното състояние на учениците;
  • Активно участие на родителите/настойниците в живота на ЦСОП „Д-р Петър Берон“;
  • Осъществяване на превенция и подкрепа за овладяване на усложнена семейна ситуация;
  • Подпомагане и усъвършенстване на родителските умения, както и формиране на знания за позитивен начин на възпитание и общуване между деца и родители/настойници.

Проведени дейности с родители/настойници и социални партньори през годините:

1. Хиперактивност – диагностика, методи и похвати на работа в училищна и друга среда.
1.1.Описание: Целта на тази дейност е синхронизиране и сътрудничество с родителите в процеса на обучението, възпитанието и развитието на хиперактивните деца. Обогатяване на здравната култура, по-добра информираност на родители и настойници по проблеми, касаещи техните деца. Получаване на полезни съвети.
1.2. Каква подготовка е необходима преди реализацията ѝ?
Изработване на покани, брошури и афиши за родители/настойници и социалните партньори, които да им бъдат раздадени. Да бъдат подготвени анкети за обратна връзка и презентация за предстоящата среща.
1.3. Ползи за ЦСОП „Д-р Петър Берон“, родителите/настойниците и децата/учениците:
ЦСОП „Д-р Петър Берон“: Обучението и възпитанието на хиперактивните деца става все по-успешно.
Родителите/Настойници: Научават се как да помогнат на своето дете.
Учениците: След като родителите се доверят на учителите/терапевтите, за децата/учениците е по-лесно да се чувстват спокойни. Това помага децата/учениците да се представят по-добре по време на учебния ден и в дългосрочен план да имат по-добри резултати. Децата придобиват добри навици, подпомагащи обучението им.

2. Педагогически модел на взаимодействие учител/възпитател/- терапевт – ученик-родител.
2.1.Описание:Съвременният живот налага учители/терапевти/възпитатели и родители /настойници да обединим усилията си в името на това, децата да получат най-доброто като възпитание и образование. Нужно е изграждането на доверие и подобряване на партньорството между образователните институции и семейството, а също така и търсене на съвременни форми за извънкласна дейност, като при подготовката и осъществяването ѝ се включват и родителите. Една от най-важните задачи, от провеждането на такива срещи са именно:
– Привличането на родители/настойници като участници в училищни инициативи.
– Преодоляване на напрежението в комуникацията учител/терапевт/възпитател-родител/настойник-ученик.
– Подобряване на микроклимата в класовете и взаимоотношенията между самите ученици, за което естествено съществена роля трябва да имат и родителите/настойниците.
2.2. Ползи за ЦСОП „Д-р Петър Берон“, родителите/настойниците и децата/учениците:
Ефективното сътрудничество между ЦСОП „Д-р Петър Берон“ и родители/настойници от една страна е в пряка връзка с качеството на образование, а от друга е и форма на подкрепа на ресурсите и капацитета на центъра. То е и условие родителите/настойниците да бъдат по-информирани и по-взискателни към учители/терапевти, но и към себе си. То е и пример за учениците за гражданска позиция и активно участие в живота на ЦСОП „Д-р Петър Берон“.

3. „Спортът- живей активно“.
3.1. Описание: Главната цел на това събитие бе да насърчи физическата активност на учениците в ЦСОП „Д-р Петър Берон“, да им дари радост и забавление чрез физическа активност и да популяризира здравословния им начин на живот.
Всички участници взеха активно участие в провеждането на спортните игри, показвайки завидни умения и ентусиазъм. Вдъхновени от положителните емоции чрез тези игри, учениците се забавляваха и прекараха един незабравим ден.
3.2. Ползи за ЦСОП „Д-р Петър Берон“, родителите и децата/учениците:
ЦСОП „Д-р Петър Берон“: Създава атмосфера, където родители/настойници и учители/терапевти/възпитатели могат да се забавляват. Децата са щастливи, а щастливи
деца означава успешно учебно заведение.
Родители/Настойници: Родителите се радват да прекарват известно време със своите деца и техните приятели в класа или групата. Те имат възможност да видят малко от ежедневния живот на децата си. Това събитие засилва комуникацията между учители/терапевти/възпитатели и родители/настойници.
Учениците: Чувстват се много щастливи, сигурни и уверени да видят своите близки в ЦСОП „Д-р Петър Берон“.

4. Арттерапията в училищна и семейна среда – Мартенска работилница.
4.1. Описание: Груповата арттерапия позволява да се развият ценни социални навици. Свързана е с оказване на взаимна поддръжка между членовете в групата, позволява съвместно да се решават общи проблеми. Дава реална възможност да се наблюдават резултатите и действията и тяхното влияние върху околните. Позволява да се установят нови роли и да се проявят качествата на личността, да се наблюдава как ролевото поведение влияе на взаимоотношенията с околните. Развива навици за вземане на решения.
В Мартенската ни работилница се включиха ученици, родители/настойници, учители и терапевти. Идеята за изработването на мартеници в ЦСОП „Д-р Петър Берон“ бе да се съхрани старата българска традиция, да се запазят красотата и духът на този обичай, за да се предава от едно поколение на друго.Изработихме красиви мартенички от конци и мъниста. Както повелява традицията изработихме Пижо и Пенда, с поясче, калпак, престилка и забрадка. По-рано през деня децата изработиха своите осмомартенски подаръци за своите обични майки с много любов и старание.
Изразяваме нашата благодарност към всички родители, които ни подкрепиха в тази инициатива, с която заедно възпитаваме у децата чувство за естетика, умение за творческо мислене и връзка с традициите. Когато отношенията между родители/настойници – учители/терапевти е изградена на разбирателството, единомислието и непрекъснато общуване и взаимодействие в името на детето, тогава всяка реализирана идея удовлетворява, води към раждане на нова по-продуктивна. С осъществяването на тази дейност ще остане радостта от изработването на мартениците и много щастливи деца и възрастни, които на 1 март ще се закичат с тях за здраве и сполука.

5. Ден на отворените врати.

6. Езиково-говорни отклонения при деца със СОП.

7. Как се поставя диагноза аутизъм и кои са някои от белезите.

8. Въздействието на ерготерапията при деца със СОП.

9. Въздействие на кинезитерапията при деца със СОП.

10. Образователни и терапевтични възможности в ЦСОП „Д-р Петър Берон“- гр. Видин.

11. Да учим и играем заедно.

Когато детето участва заедно със своите родители/настойници в различни дейности, позитивите са за всички – детето са чувства подкрепено от най- близките до него хора, родителите/настойниците осъзнават, че „нещата” зависят и от тях, защото са не само участници, но инициатори, вдъхновители и опора за децата. Учителите от своя страна имат възможност да бъдат вдъхновени от подкрепата, която получават и да търсят непрекъснато нови и успешни практики, които показват, че всичко е по- лесно и по- стимулиращо и изграждащо, когато се прави заедно от всички нас – деца, учители, родители, общество.
Дейностите в ателие за родители „Сътрудничество“ има своите реални успехи и носи ползи за всички нас – учители/терапевти, родители/настойници, деца. В нашето ателие за родители „Сътрудничество“ ние имаме реални успехи и това ни мотивира да продължаваме.

Обратна връзка от взаимните ни срещи:
Родител/Настойник: „Благодаря Ви за интересната презентация на тема: Педагогически модел на взаимодействие учител/възпитател/-терапевт- ученик-родител, за полезните съвети и иновативните методи и похвати за работа с нашите деца. Защото заедно можем повече.“
Родител/Настойник: „Благодарим Ви, че винаги, когато имаме нужда ни подавате ръка и се отзовавате с ценни съвети и напътствия, касаещи обучението, възпитанието и развитието на нашите деца.“
Родител/Настойник: „Всяка среща е от полза за нас и за нашите деца. С нетърпение очакваме следващите ни срещи.“
Родител/Настойник: „Инициативата за взаимност-учители-родители е много добра. Очаквам много такива срещи.“
Родител/Настойник: „Благодаря Ви, че ни правите част от живота на ЦСОП „Д-р Петър Берон“, че ни върнахте в детските ни години, че творихме и се забавлявахме заедно в Коледната работилница.“

Всяка година все повече и повече родители стават активни и присъстват с желание и интерес в дейностите на ателие „Сътрудничество“. Родителите, които участват в ателието споделят и въвличат нови родители в съвместните дейности.
Изгражда се доверие между нас, разсейват се всякакви недоразумения и по-лесно се достига до общо мнение с родителите/настойниците. По-лесно се решават всички проблеми, свързани с децата/учениците.