Мисия

МИСИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“, град Видин

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“, град Видин предлага възпитание и обучение според образователните изисквания, съобразно Закона за предучилищно и училищно образование. Формиране и изграждане на навици у учениците като учтивост, добродетелност, толерантност, уважение към другите.

Педагозите и терапевтите в центъра подпомагат и стимулират творческите заложби на учениците, осигуряват качествено обучение и развитие на ученици с:

  • Аутизъм
  • Епилепсия
  • Синдром на Даун
  • Интелектуална недостатъчност
  • Детска церебрална парализа
  • Множество увреждания
  • Други

ВИЗИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-р Петър Берон“, град Видин

ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – Видин е съвременна образователна институция. Тук се обучават ученици от I до XII. Педагозите притежават професионална квалификация за работа с деца със СОП. Екипът на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ работи за задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал на своите ученици.

ЦСОП притежава добре поддържана материална база и оборудвани кабинети.

Нашите ученици получават както знания така и общо житейски навици.

Осигуряват се занимания по интереси, в съответствие с желанията на учениците.