Прием

В ЦСОП „Д-р Петър Берон“ – гр. Видин се извършва прием на ученици от:

 • Предучилищна подготовка
 • Прием в I-ви клас
 • Прием на ученици от II-ри до VII-ми клас
 • Прием на ученици след VII-ми клас в профилирани паралелки на общообразователни и средни училища.         

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ЦСОП

В ЦСОП „Д-р Петър Берон“, гр. Видин се обучават ученици със СОП в задължителна предучилищна и училищна възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

Приемът на ученици  в ЦСОП „Д-р Петър Берон“, се осъществява целогодишно по следния начин:(чл. 195, ал.4 от ЗПУО и чл.145, ал.1 от НПО)

 1. Родителят/настойникът/ подава заявление до директора на учебното заведение, в което се обучава детето/ученика за извършване на оценка на индивидуалните потребности, с изразено желание за обучение в ЦСОП.

Заявление – образец 5  /на основание чл. 195, ал.4, от ЗПУО/.

( Към заявлението родителят прилага копие от медицински документ и удостоверение за раждане)

 1. Училищният екип за подкрепа на личностното развитие на учениците /ЕПЛР/ в учебното заведение извършва оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика и излиза с писмено предложение до директора на учебното заведение, за насочване в изнесена група/паралелка в ЦСОП.
 2. Директорът на РЦПППО – гр. Видин одобрява/не одобрява предложението на ЕПЛР.
 3. Ученикът постъпва в ЦСОП след изразено становище на директора на РЦПППО – гр. Видин

Документи, необходими за записване за обучение след VII-ми клас:

 • Заявление за приемане (по образец от училището);
 • Удостоверение за завършен клас;
 • Психолого-педагогическа характеристика;
 • Медицинска документация;
 • Копие от акт за раждане.