За нас

Помощно училище „Д-р Петър Берон“ започва да функционира на 15.09.1965 г. като начално помощно училище в гр. Видин. През 1968 г. училището прераства от начално в основно. На 20.10.1986 г. се открива столова за хранене на учениците, като за целта е извършено преустройство на една от класните стаи.

През 1992 г. е извършен основен ремонт на училището и е поставено парно отопление. От месец февруари същата година е открито и общежитие за учениците, приходящи от далечни населени места на община Видин. На основание 151 ПМС от 1993г. училището минава на финансова издръжка и подчинение на Министерството на науката и образованието.

През 2006-2007 учебна година  в училището започва професионално обучение по специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ със право на придобиване на Първа степен на професионална квалификация.

През 2011г. е извършено цялостно саниране на външната фасада на училищната сграда, а през учебната 2013-2014г. е  обновен училищния двор с декоративни храсти и цветя. Изцяло реконструирани са и класните стаи с подновено обзавеждане.

Училището чества своя патронен празник на 18 март.

На 18.03.2015г. училището празнува своя 50-годишен юбилей.

Със Заповед №РД–14–276 на Министъра на образованието и науката от 20.07.2017 година Помощно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Видин се преобразува в ЦСОП. През няколко предходни  години училището изминава един интензивен и успешен период  за преобразуване. Индикаторите, по които се работи са: състояние на  материално-техническата база и оборудване, наличие на необходими специалисти и нивото на тяхната компетентност, креативност, иновативност, умение за професионално взаимодействие в екип и мултиинституционално сътрудничество, мотивация и готовност за дейността в условията на ЦСОП, умения за работа в мултикултурна образователна среда и работа с родители. След оценка от няколко институции, училището е преобразувано в Център за специална образователна подкрепа/ЦСОП/.

Отличен резултат от оценките на ЦСОП“Д-р Петър Берон“ е обявен от Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН. РУО гр. Видин в своето становище също отбелязаха готовността на ПУ да се преобразува в ЦСОП.  Помощно училище „Д-р Петър Берон“ приключва дейността си и дава начало на нова институция „Център за специална образователна подкрепа – „Д-р Петър Берон“ гр. Видин, който ще функционира в съответствие с чл. 49, ал.2 от ЗПУО.