Документи на ЦСОП

Годишен план за дейността на ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година 

План-програма за противоепидемични мероприятия, свързане  с разпространението на Ковид 19 в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2021/2022 година  

Алгоритъм за провеждане на образователен и терапевтичен процес в условията на COVID-19 в ЦСОП през учебната 2022/2023 година

Етичен кодекс 

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” 

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2021/2022 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работата в ЦСОП „Д-р Петър Берон” 

ПРАВИЛНИК за пропускателен режим в ЦСОП „Д-р Петър Берон”  

ПЛАН за работа на координационния съвет за справяне с тормоза между учениците  в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с тормоза и насилието в ЦСОП „Д-р Петър Берон” 

ПЛАН за сигурност в ЦСОП „Д-р Петър Берон” 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за снабдяване с хранителни продукти, приготвяне на храната и отчитане на столовото хранене на ученици в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2021/2022 година

ПЛАН на комисията за здравословно и столово хранене в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

ПЛАН за квалификационната дейноств ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

ПЛАН за дейността на методическото обединение на учителите в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на дейностите, празниците и тържестватав ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

МЕРКИ за повишаване на качеството на обучението и на терапевтичните и рехабилитационни дейности в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2021/2022 година

План за действие по безопасност на движение по пътищата в ЦСОП „Д-р Петър Берон” през учебната 2022/2023 година

РЕД и ПРОЦЕДУРА за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ЦСОП „Д-р Петър Берон”